اقتصاد ایران پساکرونا

 

یران طی سال های اخیر شاهد بسیاری از نابسامانی اقتصادی،به واسطه سوء مدیریت ها و بی تدبیری ها در سایه تحریم بوده است.

در چنین شرائطی بودجه ۹۹با ملاحظات خاص و حکم حکومتی از خانه ملت عبور کرد.

اما در بودجه ۹۹به واسطه تحریم ها درآمد های نفتی بر اساس حداقل ها بسته شد و بیشترین توجه معطوف به درآمد های مالیاتی شد و اما شرائط متصور برای پیشا کرونا بوده است.با شیوع کرونا ویروس تشدید مشکلات اقتصادی حداقل از دو منظر قابل تامل و بررسی است.

۱- در آمد های نفتی که بر اساس حداقل ها بسته شد، از مدار حداقل ها نیز خارج شد و بودجه را با تکانه های غیر قابل پیش بینی روبرو کرد.

۲- تحقق درآمد های مالیاتی نیز هم به لحاظ زیر ساخت ها مشکل تحقق داشت و هم اقتصاد کرونائی این مشکل را دو چندان کرده است.

سید کاظم حاتمی

(Visited 110 times, 1 visits today)