گروه مهندسین مشاور ساختمان تامین پاسارگاد به عنوان مشاور تامین در حوزه ساختمان ضمن بررسی آخرین یافته ها و شیوه های نوین تامین در بسیاری از کشور های توسعه یافته و نظر به سرعت روز افزون پیشرفت تکنولوژی و تنوع محصولات در بخش های مختلف ساختمان که فعالیت خود را با رویکردی جدید در سال 1395 آغاز کرده است، بر این باور است بهره گیری از شیوه های نوین از جمله مدیریت زنجیره تامین در صنعت ساختمان یکی از مهم ترین شاخص های حضور پایدار در این بازار است.
استفاده از مزیت های دانش مدیریت زنجیره تامین در ساختمان از جمله پایان پروژه در زمان مقرر، کاهش قیمت تمام شده، شناخت گلوگاه ها، انتخاب نقطه بهینه قیمت و کیفیت، ایجاد فرصت بیشتر برای کارفرما و استفاده از فرصت ایجاد شده در امر سیاست گذاری، ایجاد ارزش افزوده، مدیریت سرمایه، مدیریت ریسک و… رویکرد جدیدی در صنعت ساختمان است که برای دوره ی گذار از شیوه سنتی به شیوه مدرن ضروری است و امروز شاهد آن هستیم که برخی از کسب و کارها به جهت عدم توجه به این رویکرد ابتکار عمل را به رقبا واگذار کردند.
در همین راستا گروه مهندسین مشاور ساختمان تامین پاسارگاد ضمن مدل سازی مدیریت زنجیره تامین در ایران، با پشتوانه سه دپارتمان مکانیک ،عمران و برق با استفاده از ظرفیت حداکثری تجربیات داخلی و دانش موجود در کشور های پیشرو، گام های موثری برداشته است.

 

         ارزشهای گروه

    همکاران

    اعضای گروه مشاوره مهندسی ساختمان تامین پاسارگاد ستونهای اصلی این مجموعه بوده و ما هموارهشایستگیهای تخصصی و فردی آنان را  مدنظر قرار داده و سعی میکنیم محیطی انگیزشی برای آنان فراهم نماییم تا درکنار افزایش روحیه تیمی بین همکاران، امکان مدیریت وظایف محوله و مشخصکردن روش انجام پروژهها را مشخصنماییم.

   گروه 

ما اعتقاد داریم رشد و تعالی شرکت محصول پایبندی به اصول اخالق حرفهای و توجه به چشمانداز شرکت وارزشهای آن است. گروه ما برای پیشتازی در مسیر حرفهای خود تالش و سختکوشی را سرلوحه کار خود قرار میدهد.

   جامعه 

گروه مشاوره مهندسی ساختمان تامین پاسارگاد مفتخر است که به جامعه ایرانی خدمت میکند و خود را پایبند
به ارزشها و الگوهای این جامعه میداند. این گروه در نظر دارد با حمایت از تولید داخلی و پیریزی فعالیتهای مثبت،خود را بهعنوان عضوی مثبت و موثر در جامعه به اثبات رساند.

(Visited 170 times, 1 visits today)