فلسفه‌ی چنین شکلی از مقاطع ورق‌های گالوانیزه، به یکی از مهم‌ترین خصوصیت مقاطع یعنی، ممان اینرسی بر می‌گردد. برای درک بهتر این موضوع، یک کاغذ را در نظر بگیرید که شخصی قصد دارد از برگه‌ی کاغذی، به عنوان بادبزن استفاده نماید. حتما می‌توانید این موضوع را در ذهن تحلیل و تصور نمایید که یک برگه‌ی کاغذی با حالت و شکل معمول خود، نمی‌تواند به خوبی نیروی مورد نیاز برای به حرکت در آوردن ذرات هوا را ایجاد نماید و به دلیل صلبیت و اینرسی ضعیف، دچار تغییرشکل‌های زیادی می‌شود. اما اگر کاغذ مورد نظر را، به شکل مثلث‌های متوالی در آوریم، خواهیم دید که این کار باعث افزایش مقاومت کاغذ می‌شود. این کار تنها باعث افزایش اینرسی برگه‌ی کاغذ شده و همین اتفاق، بهبود عملکرد کاغذ را نتیجه می‌دهد. می‌توانید این موضوع را با قرار دادن یک کاغذ معمولی بین دو شی مشابه یک تیر، و سپس یک کاغذ تغییرشکل داده شده را آزمایش، مقایسه و نتیجه را مشاهده نمایید.

این موضوع در مورد ورق‌ های گالوانیزه نیز صادق بوده و شکل ذوزنقه‌ای این ورق‌ها، شرایط را برای حرکت پرسنل پروژه روی سقف، بدون ایجاد خمیدگی، تغییرشکل و حرکت محسوس و همینطور افزایش اینرسی دال ایجاد می‌نماید.

(Visited 49 times, 1 visits today)